Dari Apakah Tersusun Anasir Bahagia

Posted by Unknown | 12:41 AM

Ahli falsafah dan tasauf berselisih faham dari hal susunan bahagia itu. Ertinya berapakah percampuran zat yang kelak menjadi zat yang tersendiri iaitu: Bahagia? Ibarat ilmu kimia berapakah zat kapur, vitamin, zat putih telur dan lain-lain yang diadun menjadi tubuh bahagia?

Perlu juga diketahui, kerana cara mencari jenis kayu kadang-kadang tidak dengan cara menilik batangnya, tetapi dengan memperhatikan dahan dan daunnya.

Pertama: Faham Pithagoristen Dan Platonisten.

Menurut pendapat Pithagoras, Socrates, Plato dan lain-lain, anasir bahagia itu tersusun dari empat sifat utama, iaitu:

 1. Hikmat.
 2. Keberanian.
 3. Iffah (kehormatan).
 4. Adil.

Menurut mereka yang empat itu sudah cukup, tak usah ditambah lagi!

Kedua: Faham Aristotles,iaitu:

 1. Badan sihat, pancaindera cukup (memadai pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah dan perasaan kulit).
 2. Cukup kekayaan, banyak pembantu sehingga sanggup meletakkan harga pada keperluannya, di dalam mencapai kebaikan, penolong fakir miskin, menunjukkan jasa baik kepada sesama manusia sehingga beroleh nama baik.
 3. Indah sebutan di antara manusia, terpuji di mana-mana, terhitung masuk bagian orang dermawan, setiawan, ahli fikir. Semua dicapai dengan menanaman budi bahasa.
 4. Tercapai apa yang dicita-cita di dalam mengharungi lautan hidup.
 5. Tajam fikiran, runcing pendapatan, sempurna kepercayaan memegang agama atau dunia, terjauh dari kesalahan dan tergelincir.

Bila berkumpul semuanya ini, tercapailah bahagia yang sempurna (Assa'adatul-kamilah). Demikian pendapat Aritotles!

Apakah sebab terjadi perselisihan fikiran dalam perkara anasir-anasir bahagia?

1. Alasan Pendapat Golongan Pertama

Golongan pertama berpendapat bahawa segala keutamaan dan bahagia itu hanya dirasai oleh diri dan jafsu. Oleh sebab itu seketika mereka membagi-bagi anasir bahagia, semua mereka taklukkan kepada kekuatan kedirian semata, iaitu himah, keberanian, keteguhan dan keadilan.

Mereka setuju bahawa barangsiapa yang telah terkumpul pada sifat yang empat itu, tidaklah perlu lagi mempunyai sifat yang lain. Sebab sifat-sifat yang lain itu sebagai ranting saja, semuanya berhubungan dengan dahan-dahan besar yang empat perkara itu. Kesuburan pokok dengan sendirinya akan menumbuhkan banyak dahan dan ranting. Tidak perlu kepada sifat-sifat yang timbul dari luar diri.

Jika keempat sifat itu telah terkumpul pada manusia, kebahagiaannya tidaklah akan kurang atau cacat lantaran kerosakan atau kekurangan yang ada pada tubuh kasarnya (jasmaninya). Biarpun dia sakit tetapi kencong mulutnya, pecah matanya, pekok kakinya, semuanya itu akan jadi kemuliaannya jika telah terkumpul padanya empat sifat rohani yang tersebut tadi. Tetapi jika dia beroleh penyakit yang mengenai rohani, sebagai gila, lemah otak dan lain-lain, cacatlah bahagianya.

Juga tidaklah mengurangi bahagia jika dia ditimpa kecelakaan yang datang dari luar badan, misalnya miskin, papa, jatuh perniagaan, tidaklah akan mengurangi bahagianya, kalau sifat rohani yang empat tadi telah ada padanya.

Golongan ini, mengemukakan bahawa bahagia itu akan lebih berssih dan suci jika jasmani telah berpisah dari rohani. Kerana mereka berpendirian bahawa bahagia itu hanya perasaan jiwa. Selama tubuh masih mengikat jiwa, tubuh yang harus selalu kenyang dengan dunia, tubuh yang selalu menjadi sarang dari kotoran, selama itu pula kebahagiaan itu belum akan kelihatan kesuciannya. Jika nyawa itu telah lepas dari sangkarna, iaitu badan kasar, dan bahagia itu telah dirasai sendiri oleh jiwa, barulah, nampak bersihnya, barulah dia mendapat nur dari cahaya Ilahi yang gemilang. Seperti pepatah orang Arab:

"Hadapilah jiwamu dan sempurnakan keutamaan-keutamaannya.
Kerana engkau disebut seorang Insan, bukan lantaran tubuhmu, tetapi lantaran jiwamu".

Maka golongan pertama ini berkeyakinan, belumlah manusia akan merasa bahagia yang sejati, sebelum dia sampai ke akhirat.

Socrates ketika akan meninggal dunia menyatakan kepada murid-muridnya yang tengah berkumpul di sekelilingnya, bahawa di balik hidup ini ada lagi hidup kekal, hidup akhirat.

2. Alasan Golongan Kedua.

Pandangan golongan kedua, iaitu faham penganut Aristotles, badan itu satu bagian dari manusia, bukan satu perkakas. Sebab itu merka berkeyakinan bahawa kebahagiaan jiwa tidak akan sempurna jika tidak tercapai lebih dahulu kebahagiaan badan kasar. Demikian juga kebahagiaan yang datang dari luar badan, iaitu segala harta benda dan kemuliaan yang didapat dengan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai bahagia yang cukup, orang perlu mempunyai penglihatan terang, pendengaran nyaring, penciuman tajam, perasaan halus dan berbadan sihat. Ramai juga ahli falsafah yang berlainan fikiran dengan golongan Aristo ini, sebab bahagia itu memerlukan anasir-anasir yang kekal dan teguh, bukan kepada barang yang boleh hilang, rosak dan musnah, kata mereka.

Golongan ini sangat berlawanan dengan yang pertama tadi, yang berpendapat bahawa bahagia sempurna hanya akan didapati di akhirat. Kata Aristotles: "Sangat buruk persangkaan orang kepada manusia, kalau manusia yang disangka itu selama hidupnya bekerja baik, meninggalkan bekas yang terpuji, meninggalkan faedah bagi dirinya dan bagi sesama manusia, dipatrikan dengan tunduknya kepada Allah. Sangat buruk persangkaan orang, kalau mereka mengatakan orang tidak merasai bahagia selama hidupnya, hanya setelah matinya saja. Orang yang berbuat baik beroleh bahagia di dunia dan beroleh bahagia pula di akhirat".

Aristo tidak membikin undang-undang untuk menentukan manusia sebagai haiwan yang berjalan, tidak pula dirinya hanya jiwanya, dan badan adalah perkakasnya, sebagai undang-undang golongan pertama.

Oleh sebab itu golongan ini berpendapat bahawa manusia boleh mencapai bahagia di dlam hidup di dunia, apabila dia berusaha mencapai bahagia itu. Bersungguh-sungguh dan tidak putus asa, sampai tercapai kehujungnya, bila ia menutup mata.


3. Tolstoy Tentang Pembahagian Bahagia.

Menurut Tolstoy bahagia itu terbahagi dua, ada bahagia yang waham-waham saja dan ada bahagia yang sejati. (Bahagia yang waham-waham ialah bahagia yang dicari untuk diri sendiri (peribadi) dan bahagia yang sejati ialah bahagia yang berguna bagi masyarakat).

Bahagia yang sejati itulah yang diingini oleh orang yang memiliki rasa kemanusiaan. Bahagia untuk sendiri, tidak akan tercapai kalau tidak melalui bahagia untuk pergaulan hidup lebih dahulu. Sebab itu hendaklah bahagia untk bersama dijadikan pokok, dan bahagia untuk diri sendiri dijadikan ranting. Orang yang menuntut bahagia semata-mata untuk diri sendiri, nescaya tersisih dari masyarakat dan kadang-kadang menimbulkan huru-hara antara diri dengan orang ramai. Dengan sendirinya bukan lagi bahagia yang didapatinya, hanyalah semata-mata kehinaan terpisah dan terbuang. Dengan sendirinya dia lari dari bahaya mengejar bahagia. Tetapi hasilnya dia meninggalkan bahagia dan menuju bahaya. Sebab itu tiap-tiap orang yang menginginkan bahagia, hendaklah takluk kepada perintah fikiran yang waras, menjadi saksi bagaimana kejatuhan yang diperoleh orang menuntut bahagia buat badan sendiri, atau menjadikan tuntutan diri itu menjadi tujuan akhir. Kemudian dilihat pula pergaulan hidup manusia nyatalah bahawa bahagia bersama untuk menjadikan bahagia tiap-tiap orang. Semua manusia tidaklah dapat hidup sendiri, kalau tidak bertolong-tolongan, berbantu-bantuan di antara satu sama lain.

Memang kata Tolstoy kemajuan pengetahuan manusia telah meningkat lantaran pertukaran masa dan peredaran waktu, sebab kehidupan perikemanusiaan itu tidak berubah dengan air hilir, datang juga air yang baru dan semuanya menuju lautan. Tolstoy pun mengakui bahawa manusia tidak sanggup menghitung bintang di langit, menentukan berapa berat bumi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi selama-lamanya walaupun bagaimana tidaklah manusia akan mendapat kebahagiaan untuk dirinya sendiri jika tidak dipertalikan lebih dahulu dengan bahagia masyarat.

Tolstoy tidak mengakui bahagia yang hanya diperoleh untuk diri sendiri. Tolstoy memandang bahagia semacam itu tidak ada, sebab hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tak dapat diputuskan.

Meskipun seseorang telah beroleh hati yang thuma'ninah, telah suci batin, telah mendapat keredhaan Tuhan; senangkah saja hatinya melihat temannya sesama manusia beroleh susah sengsara, rendah dan jauh dari budi pekerti?

Bahagia yang sejati menurut Tolstoy ialah bahawa engkau cinta sesama manuisa sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Engkau akan merasa lebih bahagia lagi jika teman-temannya sesama hidup telah merasa cinta kepada engkau sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri pula. Maka amanlah dunia, teraturlah pergaulan hidup, banyaklah gereja dan masjid, tersiarlah perdamaian dalam segala kalangan tersingkirlah penumpahahan darah. Sebab tiap-tiap orang merasa dirinya berguna dalam masyarakat.

Itulah dia bahagia, Islam pun menyokong pendapat filosof ini.

Allah telah berfirman dlam Al-Quran:

Ertinya: "Berpeganglah kamu sekelian dengan tali Alllah dan janganlah berpecah-belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu, seketika kamu bermusuh-musuhan telah dipersatukanNya hati kamu semuanya, sehingga dengan segera kamu telah menjadi bersaudara dengan sebab nikmatNya". (Surah Ali-Imran: 103)

Di ayat lain tersebut pula:

Ertinya: "Bertolong-tolonglah kamu atas berbuat baik dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan". (Al-Maidah: 2).

Kata hadis:

"Seorang mukmin dengan seorang mukmin itu laksana rumah batu, yang satu menguatkan yang lain". (HR Bukhari, Muslim dan Tarmizi daripada Abi Musa Al-Asyaari).

Kata Tolstoy:

"Dengan dasar beginilah tegak bahagia dalam masyarakat. Setelah berdiri bahagia yang begini barulah sempurna bahagia diri sendiri, dan hilanglah prasangka dan huru-hara, hapus ketakutan menghadapi mati, timbul keinginan memberikan jiwa menempuh bahaya kerana berkhidmat bagi masyarakat.

4. Pembahagian Imam Ghazali.

Sekarang kita terangkan pula pendapat filosof Islam Al-Ghazali. Beliau membagi tingkatan bahagia itu, demikian:

Meskipun nimat-nikmat Allah itu sudah nyata tidak dapat dihitung, tetapi dapat juga dibagi-bagi dalam garis besarnya kepada 5 bahagian:

Bahagian Pertama: Bahagia Akhirat.

Itulah bahagia yang baka, tidak ada fana di dalamnya. Di sanalah sukacita, tidak ada dukacita padanya. Tidak ada orang kaya-raya, tidak ada miskin papa padanya. Tetapi tidaklah orang akan sampai kepada induk segala nikmat itu melainkan dengan izin Tuhan. Tidak pula tercapai kalau tidak dilalui lebih dahulu tangga ke sana. Tangga itu ialah nikmat bahagia kedua.

Bahagian Kedua: Keutamaan Akal Budi.

Keutamaan akal budi terbahagi pula kepada 4 bahagian:

 1. Sempurna akal. Sempurna akal ialah dengan ilmu.
 2. Iffah (dapat menjaga kehormatan diri). Sempurna 'iffah ialah dengan wara', ertinya tiada peduli bujukan manisan dunia.
 3. Sempurna syaja'ah ialah dengan jihad.
 4. Al-A'dil )keadilan). Sempurna keadilan ialah dengan insaf.

Dengan yang empat itulah sempurna akal budi, dengan sempurna akal budi timbul perasaan wajib mengerjakan agama. Bahagian yang kedua ini tidak melalui tangganya. Tangganya ialah bahagian yang ketiga.

Bahagian Ketiga: Keutamaan yang ada pada tubuh.

Terkandung pula di dalam keutamaan tubuh itu 4 perkara.

 1. Sihat.
 2. Kuat.
 3. Indah, dan gagah bagi lelaki dan cantik bagi perempuan.
 4. Umur Panjang.

Tercapai kesempurnaan yang ketiga itu, dengan melalui lebih dahulu bahagian yang keempat.

Bahagian Keempat: Keutamaan dari luar Badan.

Keutamaan dari luar badan itu mengandung pula akan empat kecukupan iaitu:

 1. Kaya dengan harta benda.
 2. Kaya dengan Famili, anak isteri, kaum kerabat.
 3. Terpandang dan terhormat.
 4. Mulia Turunan.

Maka tidaklah pula sempurna bahagia yang keempat ini, kalau tidak melalui bahagian yang kelima.

Bahagian Kelima: Keutamaan yang datang lantaran taufik dan pimpinan Allah.

Mengandung 4 perkara pula, iaitu:

 1. Hidayah Allah (petunjuk).
 2. Irsyad Allah (pimpinan).
 3. Tasdid Allah (sokongan).
 4. Ta'jid Allah (bantuan).

Dengan ini nyatalah bahawa ada lima tingkatan dan keutamaan yang harus kita tempuh untuk mencapai mahligai bahagia itu. Iaitu mencapai bahagia akhirat dengan membahagiakan budi, tubuh luar, jasad dan pimpinan. Yang satu bertali engan yang lain, tidak dapat dipisahkan.

Sekarang terbit kerguan orang. Apakah perlunya kebahagiaan luar badan itu? Apakah perhubungan harta benda, banyak kaum kerabat, terpandang mulia dalam masyarakat, untuk mencapai bahagia yang sejati?

Jawabnya: Ini adalah sebagai satu sayap untuk terbang menuju maksud yang hendak dicapai.

a. Perlunya Hara Benda.

Orang yang fakir lagi miskin, bermaksud hendak mencapai suatu cita-cita, adalah laksana seorang serdadu yang pergi ke medan perang, atau laksana pembuuru ke hutan lebat, tetapi keduanya tidak membawa senjata. Tentu saja pekerjaan itu terhenti di tengah jalan, walaupun musuh tampak atau binatang buruan itu melintas di mukanya.


Sebab itu Rasulullah saw, bersabda kepada Amr Ibnu 'Ash ketika beliau baru memeluk agama Islam:

"Sebaik-baik harta yang baik untuk hamba Allah yang baik".

Di lain waktu Rasulullah saw bersabda pula:

"Yang sebaik-baik pertolongan atas takwa kepada Allah, ialah harta benda".

Berapa banyak kejadian orang yang suci hatinya, tinggi cita-citanya berbuat baik, bagi orang lain, tetapi cita-cita itu terhalang kerana sebelum mengurus keperluan orang ia sendiri perlu membeli beras lebih dahulu sebelum tampil ke muka umum, baju sendiri telah robek, sehingga malu tampil ke muka. Akan dibawa tetamu masuk rumah, rumah sendiri buruk. Sehingga lantaran memikirkan sesuap pagi sesuap petang, tidaklah ada ingatan lagi hendak mengerjakan pekerjaan bagi umum, bahkan tidak ada kesempatan menuntut ilmu, padahal ilmu itu tiang untuk kesempurnaan akal, seperti dikatakan tadi kesempurnaan akal tiang pula bagi kesempurnaan agama, kesempurnaan agama tiang bagi bahagia dunia dan akhirat.

Kerana miskin tak dapat berzakat, tak dapat naik haji. Orang lain dapat mengerjakan rukun Islam kelimanya, si miskin paling tinggi hanya tiga, yang taat hanya dapat mengubati dengan takbir dan tahmid dan tahlil, atau dengan menghindarkan duri dari tepi jalan sebagai ganti sedekah.

Ramai orang yang bercita-cita tinggi, tetapi lantaran miskin, terpaksa tidak lurus dan tak jujur. Beras belum ada, padahal amanat orang ada dalam tangan, anak menangis meminta nasi. Terpaksa dibelanjakan saja amanat orang itu.

Untuk bahagia, orang perlu mempunyai anak yang soleh, dan isteri yang solehah pula. Nabi Muhammad saw bersabda:

"Sebaik-baik penolong dalam menegakkan agama ialah isteri yang solehah".

Nabi bersabda pula:

"Terputus hubungan orang mati dengan dunia ini, kecuali sebab tiga perkara, satu di antaranya ialah anak yang soleh".

b. Ramai Famili, Kaum Kerabat.

Famili dan kerabat adalah laksana telinga, mata, hidung dan kaki tangan bagi badan. Yang berat boleh sama-sama dipikul, yang ringan sama-sama dijinjing. Lantaran itu terbuka akal fikiran, lapang hati dalam mengerjakan amal ibadat kepada Allah.

c. Kepentingannya Terpandang Mulia Dalam Masyarakat.

Kita tak boleh takabur dan mencari nama, tetapi kita tidak terlarang berusaha mencari kehormatan dengan memperbaiki budi sendiri. Gila hormat tidak boleh. Tetapi menjadi orang yang terhormat, haruslah menjadi tujuan hidup.

Lantaran jasa yang baik dan budi yang tinggi, kita harus beroleh kehormatan dari sesama manusia. Kehormatan dan pandangan orang kepada kita dapatlah menimbbulkan kegiatan hati berusaha membuat yang lebih indah dan bagus. Tetapi begitu kita melangkah dan berhasil, akan ada saja orang yang dengki. Maka timbullah yang sangat sayang dan sangat benci. Orang yang benci itu, makanya benci, lantaran diakuinya lebih dahulu kemuliaan dan kehormatan kita. Kepercayaannya bukan kerana kita tidak patut dihormati. Kebenciannya ialah hendak memungkiri kehormatan kita itu.

Sebab itu hendaklah selalu diusahakan supaya budi bertambah tinggi. Kehalusan dan ketinggian budi akan menambah jumlah yang sangat sayang dan sangat benci tadi.

Pepatah Arab:

"Agama menjadi sendi hidup, pengaruh menjadi penjaganya.
Kalau tidak bersendi, runtuhlah hidup
dan kalau tidak berpenjaga, binasalah hayat.
Kerana orang yang terhormat itu.
Kehormatannya itulah yang melarangnya berbuat jahat!".

Lantaran menjaga kehormatan dan lantaran menjaga serangan yang bertubi-tubi timbullah perjuanganyang sengit, mempertahankan kehormatan sambil menjaga budi pekerti. Tampaknya perjuangan itu sulit dan hebat, tetapi kalau kita hentikan lantaran hebatnya, di sana baru kita menyesal atas pemberhentian itu. Bahagia itu akan terasa dalam perjuangan tadi.

d. Kepentingan Turunan.

Ramai orang yang membantah kepentingan turunan itu. Cukup denan keculiaan budi saja menjadi bahagia katanya. Sebab harga manusia itu ialah menurut budi dan usahanya.

Itu betul. Tetapi perkataan yang demikian ialah pertahanan penghabisan. Sebab kotoran turunan mengalir juga kepada turunan yang di belakang. Kalau tidak demikian, tentu tidak akan ada larangaan Tuhan atas perkahwinan seorang perempuan yang fasik dengan lelaki yang mukmin.

Kalau tidak demikian tentulah, Rasulullah saw tidak menyuruh anak muda memilih isteri yang taat beragama. Isteri yang taat beragama lebih dipentingkan dari yang berwajah cantik, berbangsa tinggi dan berharta banyak. Sebab rasa urat suatu pohon mengalir juga sampai kepada pucuknya.

Turunan yang dimaksudkan di sini ialah turunan bangsawan budi dan bangsawan agama, bangsawan ilmu, bangsawan amal dan ibadah, bukan bangsawan gelar dan pusaka.

e. Faedah Kelebihan Tubuh.

Sekarang datang pula pertanyaan: Apa perlunya segala kelebihan yang ada pada tubuh itu? Seperti sihat, panjang umur dan tangkas?

Dari hal keperluan kesihatan, kekuatan dan umur panjang, tak perlu diterangkan lagi. Cuma yang mendatangkan keraguan ialah tentang kegagahan dan kecantikan itu. Ramai orang mengatakan asal baan telah sihat, perlu apa kegagahan bagi lelaki, kecantikan bagi perempuan, padahal itulah kelak yang menyebabkan kesombongan.

Persangkaan itu kurang betul, sebab kegagahan itu sangat perlu untuk keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebabnya dua macam:

1. Lawan gagah ialah buruk dan malas. Kemalasan dan keburukan dengan sendirinya dibenci oleh manusia. Kalau bertemu seseorang gagah dan seorang malas dan buruk di dalam satu majlis, dengan sendirinya, bukan dibuat-buat, orang yang hadir cenderung kepada yang gagah. Sebab itu kegagahan seorang lelaki boleh dikatakan hartanya yang tiada ternilai, dari itu hatinya senang. Kesenangan hati membuka fikiran untuk berbuat baik. Kebaikan boleh mencapai jalan keselamatan di akhirat.

Kebanyakan kegagahan itu menunjukkan keutamaan yang ada pada batin. Kerana bila batin telah bercahaya, gemilanglah cahaya itu sampai kepada badan lahir. Tidaklah dapat hati yang kotor membayangkan kejernihan muka dan tidak pula hati yang baik membayangkan keruh kepada wajah, bahkan antara batin dengan lahir itu sentiasa berkaitan. Itulah sebabnya ahli ilmu firasat sangat memperbaiki raut muka dan bentuk badan. Dari melihat itu dapatlah menentukan akhlak yang tersembunyi, muka dan wajah sebagai kaca dari batin. Berbekas pada mata dan muka jika sedang marah atau sedang berniat jahat.

Pepatah:

"Yang lahir pedoman yang batin".

Pada suatu hari baginda Al Makmun memeriksa bala tentera yang akan dikirim ke medan perang, tiba-tiba bertemulah di antara tentera itu seorang yang buruk badannya dan suaranya. Oleh Al Makmun disuruh pupus nama orang itu dari daftar tentera, seraya berkata: "Roh itu apabila telah bercahaya-cahaya memancarlah di lidah perkataan yang fasih. Orang ini tidak ada padanya kesucian wajah ialah lantaran batinnya kotor!".

Nabi kita juga pernah bersabda:

"Kalau hendak mengirim utusan, kirimlah yang gagah rupanya dan bagus namanya".

Fuqaha ada juga yang berkata: "Apabila bersamaan darjat orang-orang yang sembahyang, maka yang akan dipilih menjadi imam ialah yang lebih gagah rupanya".

Tuhan juga berfirman tentang Thalut, seorang raja yang terpilih memimpin Bani Israil. Ia dipilih lantaran padanya kelebihan. Kelebihan batin iaitu ilmu dan kelebihan tubuh fil jismi, sihat dan gagah.

"Dan Allah tambahkan padanya keluasan pada ilmu dan tubuh".

Yang dimaksud dengan kecantikan, atau dengan jamal ialah tinggi semampai tegap badan, seukuran seluruh tubuh, bulat muka, sehingga hati orang tertarikh padanya. Itulah perlunya beroleh raga (sport) yang di zaman Rasulullah saw sangat sekali diperkuat.

f. Keterangan Tentang Taufik.

Sekarang timbul pula pertanyaan: Apakah perlunya hidayat (petunjuk), Rusyd (pemimpin), tasdid (ditutup jalan yang sesat yang membuat tersasar kepada yang lain-lain) dan ta'jid (sokongan Allah) untuk mencapai bahagia.

Ketahuilah bahawa taufik pasti memberi bahagia kepada manusia di mana pun, sebab erti taufik ialah persesuaian kemahuan dan cita-cita manusia dengan kudrat Allah, baik dalam menuju kebaikan atau dalam menuju kejahatan. Tetapi kemudiannya perkataan taufik telah dipakai untuk menuju kebaikan dan kebahagiaan. Dengan sendirinya terasa perlunya taufik dalam hidup kita. Kalau tidak lantaran taufik, segala rancangan dan angan-angan yang kita sangka akan sampai dan selamat, akhirnya akan membawa kecewa.

Hidayat itu 3 perkara:

Mengerti mana jalan yang baik dan mana jalan yang jahat. Segala manusia telah diberi Allah petunjuk yang pertama itu. Segala orang tahu mana yang baik dan mana yang jahat, menurut firman Allah:

Ertinya: "Dan telah Kami beri hidayat kepadanya dua jalan (baik dan jahat)". (Al-Balad: 10).

Tempat kedatangan hidayat ada dua. Pertamanya, lantaran akal sendiri. Kedua lantaran telah sampai kepadanya seruan Rasul. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dari hal kaum Tsamud:

Ertinya: "Adapun kaum Tsamud itu telah Kami beri hidayat kepada mereka, tetapi mereka lebih suka tetap dalam buta dari menurutkan hidayat itu". (Fushshilat: 17).

2. Kemajuan yang ditempuh seorang hamba Allah lantaran prtambahan ilmunya dan pengalamannya. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah:

Ertinya: "Orang-orang yang menurut hidayat itu akan Kami tambah baginya hidayat dan Kami beri mereka ketakwaan". (Muhammad: 17).

3. Itulah cahaya yang gemilang di dalam kehidupan nabi-nabi dan Waliullah. Dengan petunjuk demikian mereka dapat beroleh petunjuk yang lebih tinggi dari yang dapat dicapai dengan akal biasa. Darjat ini lebih tinggi, di luar dari yang dapat dicapai dengan ilmu dan memaksa otak. Itulah yang bernama wahyu bagi Nabi dan ilham bagi orang yang beroleh wilayat. Itu juga yang diberi Allah nama hayat (hidup). Menurut firmanNya:

Ertinya: "Dan apakah orang yang telah mati, Kami hidupkan dia dan Kami beri dia Nur yang berjalan dia dengan Nur itu di antara manusia". (Al-An'am: 122).

Rusyd atau pimpinan Allah, ialah pertolongan Allah yang dengan Dia manusia tertolong mencapai apa yang dimaksudnya, sehingga beroleh kekuatan mencapai apa yang baik dan tidak terkencong fikirannya kepada yang salah. Itulah yang bernama Irsyad, dan dia ada dalam batin.

Firman Allah:

Ertinya: "Sesungguhnya telah pernah Kami berikan kepada Ibrahim akan irsyadnya, dan Kami ketahui dia". (Al-Anbiya: 51).

Tasdid, teguh kemahuan dalam gerak-geri mencapai tujuan, supaya dapat diserap dalam waktu yang cepat. Perbezaan di antara Rusyd dengan Tasdid, ialah Rusyd (pimpinan) perlu kepada peringatan dan pengetahuan, dan Tasdid (teguh) perlu dengan pertolongan gerak badan.

Ta'yid atau sokongan, iaitu kuat perbuatannya lantaran tajam penglihatan batinnya dan keras kemahuannya pada lahir. Itulah anugerah Ilahi yang mengandung kekuatan, yang kalau ada pada manusia, manusia itu lekas dapat menyingkirkan kejahatan dan menjaga kebaikan, sehingga kalau dia telah dekat tergelincir, sebentar itu juga datang suatu kekuatan yang tidak terasa, menghambanya dari berbuat itu. Kekuatan ta'yid inilah yang membangkitkan hati Nabi Isa menyeru kaumnya kepada keberanian".

Ertinya:
"Dan Kami beri ta'yid dia dengan Rhul Kudus" (Al-Baqarah: 87).

Kekuatan ini pula yang telah menarik tangan Nabi Yusuf yang hampir tergelincir lantaran perdayaan Zulaikha, tetapi lekas dia surut setelah kelihatan olehnya burhan Tuhannya. Burhan itulah dia ta'yid.

Segala yang tersebut itu tidaklah akan tercapai kalau faham tidak luas, pendengaran tidak nyaring, hati tidak terang dan terjaga, guru yang mendidik tidak ada pula, harta benda kurang untuk mencapai cita-cita kebaikan, banyak hutang kepada manusia sehingga tak sanggup membayar hutang kepada Tuhan, kurang pergaulan, kurang menjaga kehinaan, kurang kekuatan badan untuk menangkis serangan musuh.

Sebab itu nyatalah bahawa kebahagiaan itu bertali di antara satu dengan yang lain.

0 comments »

0 comments